Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014


 Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τι ισχύει για γενόσημα και ακριβά φάρμακα
Καταργείται η κλιμάκωση στα ποσοστά κέρδους για τα ακριβά φάρμακα
του Ν.3816 και προσδιορίζονται νέα συνολικά ποσοστά κέρδους για όλα
τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, μειώνεται το κέρδος των χονδρεμπόρων,
ξεκαθαρίζονται ζητήματα σχετικά με τον ρόλο του ΕΟΦ και ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με την κυκλοφορία των γενοσήμων στην υπουργική απόφαση που
πρόσφατα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η τιμή παραγωγού
υπολογίζεται με βάση τη χονδρική τιμή, μειωμένη για όλα τα αποζημιούμενα
φάρμακα με τιμή έως 200€ κατά 4,67% και με τιμή άνω των 200,01€ κατά
1,48%. Για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, που δεν αποζημιώνονται από
τα Ταμεία, μειωμένη κατά 5,12% και για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα
μειωμένη κατά 7,24%. Η ανώτατη νοσοκομειακή τιμή καθορίζεται με βάση
την τιμή παραγωγού μειωμένη κατά 8,74%. Όσον αφορά τα λάθη στα δελτία
τιμών, προβλέπεται ότι οι ενστάσεις επί των δημοσιευμένων τιμών εφόσον
υποβάλλονται εμπρόθεσμα απαντώνται όλες από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΦ
γραπτώς, αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
εφόσον γίνουν αποδεκτές ενσωματώνονται στο συμπληρωματικό δελτίο τιμών
που εκδίδεται υποχρεωτικά εντός 20 ημερών από την ανάρτηση του αρχικού
δελτίου και την πάροδο της περιόδου ενστάσεων. Επίσης, ο χαρακτηρισμός
ενός φαρμάκου ως φαρμάκου αναφοράς, υπό ή χωρίς προστασία, ή γενοσήμου
φαρμάκου, γίνεται από τον ΕΟΦ, ο οποίος γνωμοδοτεί και εισηγείται για την
τιμολόγηση ειδικών περιπτώσεων φαρμακοτεχνικών μορφών. Ο ΕΟΦ υποχρεούται
να προετοιμάζει ανά μήνα δελτίο για την τιμολόγηση νέων γενοσήμων φαρμάκων
και ανά τρίμηνο για την περίπτωση νέων φαρμάκων αναφοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: