Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011


Χορήγηση ποσοστού αναπηρίας


ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ  ΚΕ.Π.Α.
(ένα αντίγραφο δίνετε στον γιατρό που θα σας παραπέμψει στην επιτροπή)

Για να κατατεθεί αίτηση για αξιολόγηση και χορήγηση ποσοστού Αναπηρίας  από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. πρέπει να προσκομισθούν απαραίτητα  τα ακόλουθα :
                     Αστυνομική ταυτότητα  ή διαβατήριο.
                     Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης. (ισχύει μόνον για ασφαλισμένους)
                     Αριθμό  ΑΜΚΑ ή κάρτα  ευρωπαίου ασφαλισμένου.
                     Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης του ασφαλισμένου για εξέταση από υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. ή αν δεν έχει ασφαλιστικό φορέα παραστατικό είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπου γίνεται η κατάθεση της αίτησης για εξέταση από την υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α.
                     Ο  αιτών καταθέτει στην γραμματεία ΚΕ.Π.Α  εκτός από τα παραπάνω και τα απαραίτητα ιατρικά στοιχεία. Τα ιατρικά στοιχεία περιλαμβάνουν:  Αναλυτική   ιατρική  έκθεση  του παραπέμποντος  ιατρού με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του.  Η ιατρική αυτή  έκθεση θα είναι απολύτως στοιχειοθετημένη και θα παραπέμπει σε εργαστηριακά δεδομένα (ακτινογραφίες με τα πορίσματα τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ, κλπ) τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα με βεβαιωμένη την γνησιότητα του φωτοαντιγράφου από Δημόσια αρχή και η διενέργεια τους θα είναι πρόσφατη και όχι παλαιότερη του τετραμήνου.
Παρατηρήσεις : α) Παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής, (π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτές. Επίσης ο παραπέμπων, ως θεράπων ιατρός θα πρέπει να αναφέρει την φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής, αλλά και  κάθε άλλη τυχόν συνυπάρχουσα πάθηση που γνωρίζει από το ιστορικό  του ασθενή του και την αγωγή  που ακολουθείται για αυτές τις παθήσεις και που θα στοιχειοθετούνται από συνημμένες ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες επίσης θα φέρουν πλήρη τα στοιχεία των υπογραφόντων ιατρών. Τα ακριβή στοιχεία του παραπέμποντος ιατρού θα αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της ιατρικής έκθεσης δηλαδή ονοματεπώνυμο ιατρού, ΤΣΑΥ, Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικό Σύλλογο, Ειδικότητα, Φορέα εργασίας ιατρού (ιδιώτης, Ε.Σ.Υ., ΙΚΑ, ΕΟΠΠΥ) τηλέφωνο, φαξ, e-mail και εάν πρόκειται για  ασθενή που έχει νοσηλευθεί, τον αριθμό του εξιτηρίου  νοσηλείας κλινικής ή νοσοκομείου.
                     Οι ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν εξ αιτίας σοβαρών κινητικών ή άλλων προβλημάτων καταθέτουν με μέριμνα άλλου ατόμου του περιβάλλοντος τους τα απαραίτητα  δικαιολογητικά που απαιτούνται, και εκτός των προαναφερομένων θα προσκομίζουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιώσαντος  ιατρού για τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την μετακίνηση του  προς εξέταση ασθενούς και αξιολογούνται από τις Υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. με διαδικασία που θα ορίζεται από την Διεύθυνση Αναπηρίας και που θα είναι εξατομικευμένη για την κάθε περίπτωση που θα εγγυάται τον σεβασμό στον πολίτη αφ’ ενός και αφ’ ετέρου την αξιοπιστία του αποτελέσματος. Τα στοιχεία του εκπροσώπου που καταθέτει την αίτηση θα καταγράφονται στο έντυπο της αίτησης κατά την κατάθεση της.
                     Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται από τον γιατρό που διενεργεί τον προέλεγχο και εφ' όσον διαπιστωθεί πως είναι πλήρη, καταχωρείται η αίτηση και χορηγείται βεβαίωση στον καταθέτοντα στην οποία αναγράφονται και τα ιατρικά πιστοποιητικά που προσκομίσθηκαν κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως δεν είναι πλήρη τα απαραίτητα στοιχεία, θα επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο και θα του υποδεικνύεται εγγράφως από την γραμματεία  του   ΚΕ.Π.Α. και τον γιατρό προελέγχου τι πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία πρέπει να προσκομίσει προκειμένου να γίνει η καταχώρηση της αίτησης.
                     Εφ' όσον καταχωρηθεί η αίτηση ο ενδιαφερόμενος θα λάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα ειδοποιητήριο για την ημερομηνία και ώρα αλλά και τον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής στην οποία θα γίνει η αξιολόγηση της περίπτωσης του και θα εκδοθεί η σχετική Γνωμάτευση.
                     Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά συμπληρωματικά στοιχεία του ιατρικού φακέλου κατά την ώρα της συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση που προσκομίζονται στοιχεία από τον εξεταζόμενο κατά την στιγμή της συνεδρίασης της επιτροπής θα συμπληρώνεται γνωμάτευση αναπομπής της περίπτωσης αναφέροντας στο σκεπτικό τον λόγο της αναπομπής και θα παραπέμπεται στην γραμματεία προκειμένου να καταθέσει και τα νέα στοιχεία και να ορισθεί νέα  ημερομηνία εξέτασης. Παρόμοια διαδικασία ισχύει αν ο ενδιαφερόμενος θελήσει να υποβάλλει και άλλα ιατρικά πιστοποιητικά αφού έχει ορισθεί η ημερομηνία εξέτασης του από την υγειονομική επιτροπή στην περίπτωση αυτή η εξέταση αναβάλλεται γίνεται η κατάθεση των νέων στοιχείων σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουμένως και ορίζεται νέα ημερομηνία..
                     Το ΚΕ.Π.Α. θα χορηγεί γνωματεύσεις Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής για κάθε νόμιμη χρήση, όπου θα πιστοποιείται η πάθηση, το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η χρονική διάρκεια της Γνωμάτευσης.  Για όσο χρόνο διαρκεί η Γνωμάτευση θα μπορείτε να ζητάτε από την Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α.  αντίγραφα της.
                                           Στην Γνωμάτευση της υγειονομικής Επιτροπής μπορεί να κατατεθεί προσφυγή στην ΒΥΕ από τον ενδιαφερόμενο εντός (10) Δέκα  ημερών από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως της Γνωμάτευσης. Για να εξετασθεί υποβληθείσα  ένσταση θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί και στοιχειοθετημένοι λόγοι που θα αναφέρονται στο κείμενο της προσφυγής. Συνεπώς η υποβολή προσφυγής στην γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής από τον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους η εκδοθείσα από την Υγειονομική επιτροπή Γνωμάτευση δεν είναι τεκμηριωμένη ή σύννομη ή άλλο και πρέπει να εξετασθεί εκ νέου στην Β΄θμια Υγειονομική επιτροπή. Το έντυπο υποβολής προσφυγής θα χορηγείται στις γραμματείες ΚΕ.Π.Α.
                     Η αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα σας απαλλάξει από ανώφελη ταλαιπωρία και θα βοηθήσει τις υπηρεσίες να διεκπεραιώσουν σε πολύ σύντομο χρόνο το αίτημα σας. Ευελπιστούμε στην συνεργασία σας.
                                                                                             
Σημ. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις διευθύνσεις των ΚΕ.Π.Α. Θα βρείτε στον διαδικτυακό χώρο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ :  www.ika.gr
                                  
Αίτηση Αξιολόγησης στο ΚΕ.Π.Α.
ΚΕ.Π.Α.
                        
                Ημερομηνία  ….. /…../ 2011
                  ΚΕ.Π.Α (1) ………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟY  (2)
Αιτιολογία  εξέτασης:  (3)
Σχόλια:
Ημ/νία  Αίτησης για Σύνταξη Αναπηρίας:
Ημ/νία  Προχρονολόγησης:
ΑΜΚΑ:
ΑΦΜ:
Κωδικός  ΚΕ.Π.Α: (4)
Ταμείο Ασφάλισης:
Αριθμός Μητρώου:
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Μητρώνυμο:
Ημ/νία Γέννησης:
Τηλέφωνο:
Κινητό:
Αριθμός ταυτότητας:
Ημ/νία Έκδοσης:
Αρ. Διαβατηρίου:
Οδός:
Αριθ:
Πόλη:
ΤΚ:
Επάγγελμα:
Είδος Ασφαλιστικής Ικανότητας
Οικογενειακή
Κατάσταση:
Επίπεδο Σπουδών:
Χώρα: (6)
ΕΚΑΑ: (6)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) :
Υπογραφή  Εξεταζόμενου:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ   (5)
Επώνυμο:
Όνομα:
Τηλέφωνο:
Κινητό:
Αριθμός ταυτότητας:
Ημ/νία Έκδοσης
Αρ. Διαβατηρίου :
Υπογραφή Εκπροσώπου:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(συμπληρώνεται από τον αιτούντα  ή τον εκπρόσωπο του)
(1)     Συμπληρώνεται το Σημείο Υποβολής ΚΕ.Π.Α όπου υποβάλει ο αιτών την Αίτηση Αξιολόγησης.
(2)     Συμπληρώνονται τα στοιχεία τού εξεταζόμενου. Όλα τα πεδία πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα
Παρατηρήσεις
·   Το πεδίο ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ είναι η ημερομηνία που ο ασφαλισμένος  έχει υποβάλει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας στον Φορέα Ασφάλισης του, (πχ ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κλπ) και η οποία αναγράφεται επί του παραπεμπτικού του Φορέα Ασφάλισης του ασφαλισμένου με  το οποίο παραπέμπεται για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή τού ΚΕ.Π.Α.
·   Το πεδίο ΗΜΕΡ. ΠΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ είναι η ημερομηνία που ο Φορέας Ασφάλισης αναγράφει επί του παραπεμπτικού που παραδίδει στον ασφαλισμένο για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α και όπου αναφέρεται σε ημερομηνία από την οποία η Υγειονομική Επιτροπή θα αποφανθεί στην γνωμάτευση της.
·   Το πεδίο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ θα είναι κενό, αν ο εξεταζόμενος είναι ανασφάλιστος δηλ. αν το πεδίο ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ συμπληρωθεί με την ένδειξη ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ. Σε κάθε άλλη περίπτωση το πεδίο αυτό υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρωθεί.
·   Το πεδίο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕ.Π.Α θα είναι κενό, αν ο εξεταζόμενος υποβάλλει  πρώτη φορά αίτηση για αξιολόγηση και χορήγηση ποσοστού Αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α.
·   Το πεδίο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ή και το πεδίο ΚΙΝΗΤΟ  πρέπει να συμπληρωθεί.
·   Το πεδίο ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ή το πεδίο  ΑΡ.  ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  πρέπει να συμπληρωθεί.
·   Το πεδίο ΕΙΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ συμπληρώνεται με μία από τις τρεις (3) τιμές:  άμεσος ή έμμεσος ή ανασφάλιστος, ανάλογα με την περίπτωση.
·   Το πεδίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail) είναι προαιρετικό.
(3)       Συμπληρώνεται ο λόγος για τον οποίον υποβάλλεται η αίτηση Αξιολόγησης από το ΚΕ.Π.Α. Το πεδίο  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  συμπληρώνεται με κωδικό πού λαμβάνεται από το Πίνακα ΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ, που ακολουθεί :
Πίνακας ΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Κωδ
Περιγραφή
001
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
002
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
003
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
004
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΦΟΡΙΑ
005
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ
006
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
007
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ
008
ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ
         Στο πεδίο  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ μπορεί να σημειωθούν περισσότεροι τού ενός κωδικοί, σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα. Εφόσον υπάρχει Αίτημα για σύνταξη Αναπηρίας αναγράφεται κατά προτεραιότητα ο Κωδ. 001.  Εφόσον ο λόγος αίτησης δεν αναφέρεται στον ανωτέρω Πίνακα, θα σημειώσετε τον κωδικό 008 - ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ και στο πεδίο  ΣΧΟΛΙΑ να γράψετε το αίτημα.
          Σε περίπτωση υποβολής Αιτήματος για Σύνταξη Αναπηρίας (Κωδ. 001) με Προχρονολόγηση,  θα σημειωθεί ο Κωδ. 001 και στο πεδίο ΣΧΟΛΙΑ γράφετε ΠΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ.
(4)     Συμπληρώνεται ο Αριθμός ΚΕ.Π.Α που αποδίδεται στον εξεταζόμενο από το ΚΕ.Π.Α, εφόσον ο εξεταζόμενος έχει  υποβάλει τουλάχιστον μία (1) αίτηση  κατά το παρελθόν στο ΚΕ.Π.Α.
       
(5)           Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νομίμου Εκπροσώπου του εξεταζόμενου. Εφ’ όσον η κατάθεση της αίτησης γίνεται  
         μέσω εκπροσώπου, δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν τα πεδία Α.Δ.Τ. και Ημερ. Έκδοσης ή και αριθμός   διαβατηρίου του εξεταζόμενου.
(6)     Το πεδίο ΕΚΑΑ και αυτό της Χώρας θα συμπληρωθεί μόνο στη περίπτωση που  ο αιτών είναι Ευρωπαίος ασφαλισμένος.

ΕΚΔΡΟΜΗ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΤΙΣ 10 & 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΑΜΜΩΜΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ.

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας για τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του 2011, στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 5 το απόγευμα στο γραφείο του συλλόγου.


Σας ενημερώνουμε ότι στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2011, θα γίνει το αντάμωμα των Συλλόγων καρκινοπαθών στο Πόρτο Καρράς στην Χαλκιδική. Για πληροφορίες απευθύνεστε στο γραφείο του Συλλόγου.


Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στις 19 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη, θα διεξαχθούν εκλογές για το νέο Δ.Σ.(Διοικητικό Συμβούλιο), την Εξελεγκτική Επιτροπή,  για Εκπροσώπους στην Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος και την Συνομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος.
Η κάλπη θα είναι ανοικτή από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.ΥΓ. Οι ενδιαφερόμενοι για υποψηφιότητα μπορούν να επικοινωνούν και να δηλώνουν συμμετοχή στο γραφείο του συλλόγου, κάθε μέρα εκτός Σαββατοκύριακου τις πρωινές ώρες.


                                                                                        Με τιμή το Δ.Σ.